Fundacja Kazimierza Górskiego

WSPIERAJ FUNDACJĘ KAZIMIERZA GÓRSKIEGO

NUMER KONTA:

62 1020 1042 0000 8602 0289 1034

fundacjakgorskiego@gmail.com


POWOŁANIE FUNDACJI

Fundacja Kazimierza Górskiego została powołana w dniu 12.05.2011 r. z siedzibą w Warszawie. Przyjęto Statut Fundacji, który w swoim Postanowieniu Ogólnym stwierdza, co następuje „WDZIĘCZNI WIELKIEMU TRENEROWI KAZIMIERZOWI GÓRSKIEMU ZA SUKCESY (PIŁKARSKIE) I NIENAGANNĄ POSTAWĘ ŻYCIOWĄ, PRAGNĄC WCIELAĆ W ŻYCIE JEGO CELE I IDEE, MY NIŻEJ PODPISANI, PRAGNĄCY KONTYNUOWAĆ DZIEŁO NASZEGO MISTRZA, UCHWALAMY STATUT FUNDACJI KAZIMIERZA GÓRSKIEGO” – Warszawa, dn. 12.05.2011 r.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

I. Celem Fundacji jest działalność społecznie i gospodarczo użyteczna, a w szczególności:

 1. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym m.in.:
  • stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienie i propagowania postaw sportowego i aktywnego trybu życia, postaw prozdrowotnych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • organizowanie w całości lub w części piłkarskich zgrupowań szkoleniowych w różnych kategoriach wiekowych,
  • organizowanie i dystrybucja zaopatrzenia w sprzęt sportowy, medyczny, audiowizualny i ubiory dla osób uprawiających sport,
  • ustanawianie nagród za osiągnięcia sportowe dla utalentowanych zawodników,
  • rozwój różnych typów infrastruktury służącej do aktywnego spędzania czasu wolnego, uprawiania sportu i aktywnego trybu życia.
 2. działalność w zakresie dobroczynności,
 3. działalność w zakresie pomocy społecznej,
 4. działalność w zakresie rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej,społecznej,
 5. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 6. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów międzynarodowych.

II. Realizując cele, o których mowa w pkt. I Fundacja:

 1. będzie współpracować ze szkołami, klubami sportowymi, domami dziecka, poprzez organizowanie imprez sportowych oraz innych form,
 2. będzie wspierać rozwój dzieci uzdolnionych sportowo, szczególnie w zakresie sportów letnich,
 3. będzie organizować kursy, szkolenia i obozy dla dzieci i młodzieży oraz ustanawiać nagrody,
 4. będzie organizować akcje społeczne, szkolenia, konferencje, prezentacje, wydawać publikacje,
 5. będzie wspierać programy edukacyjno-informacyjne służące krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji,
 6. będzie inicjować, przeprowadzać i wspierać programy badawcze mające dostarczyć wiedzę zgodną z celami Fundacji,
 7. będzie współpracować z instytucjami publicznymi, osobami prawnymi, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz osobami indywidualnymi w kraju i za granicą,
 8. będzie promować sponsorów Fundacji oraz inne osoby fizyczne i prawne wspierające działalność Fundacji.

III. Fundacja współdziała dla realizacji swych celów z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, organizacjami państwowymi, społecznymi i prywatnymi, innymi osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą.

Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w szczególności w oparciu o Ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 roku o Fundacjach. /Tekst jednolity Dz. U. nr. 46, z 1991 r., poz. 203 z póź. zm./

 

ZARZĄD FUNDACJI

 • Janusz Jesionek – prezes
 • Andrzej Brusikiewicz – v-ce przewodniczący
 • Paweł Kosmala – v-ce przewodniczący
 • Michał Listkiewicz – v-ce przewodniczący
 • Dariusz Górski – dyrektor

ORGANY FUNDACJI

I. Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji

II. Skład Rady Fundacji:

Aleksander Kwaśniewski – przewodniczący Janusz Jesionek – v-ce przewodniczący Andrzej Brusikiewicz – v-ce przewodniczący Michał Listkiewicz – v-ce przewodniczący Stanisław Bobkiewicz Sylwester Cacek Lesław Ćmikiewicz Waldemar Dąbrowski – członek komitetu honorowego Krzysztof Dmoszyński Jan Englert Janusz Garlicki Berenika Górska Dariusz Górski Wojciech Gąssowski Jarosław Jesionek Henryk Kasperczak Paweł Kosmala Jacek Kucaba Zdzisław Łazarczyk Elżbieta Magnuszewska-Binek Ryszard Niemiec Zbigniew Pszczulny Andrzej Strejlau Stefan Szczepłek Janusz Zaorski.